Informatie

Over het handboek

Van de kerkenraadsnotulen tot de financiële administratie, van de adressenlijst tot de beleidsstukken: in kerkelijke gemeenten gaat veel informatie rond. Goed beheer hiervan is vaak een uitdaging. Dat is begrijpelijk, in een setting waarbij verschillende mensen vanaf hun eigen plaats, in hun eigen tijd en op hun eigen manier een steentje bijdragen. Al snel ligt op allerlei plaatsen informatie en raakt het overzicht kwijt. Wie heeft wat? Wat is de laatste versie? Is de privacy eigenlijk wel geborgd? Wat archiveer je? En hoe bouw je dat archief goed op? Zeker in deze tijd van digitalisering leven er bij gemeenten veel van dit soort vragen.

Antwoorden en ervaringen
Tegelijk zijn er binnen kerkelijk Nederland genoeg experts die antwoorden kunnen geven op deze vragen en ook zijn er tal van ervaringsdeskundigen. In het Handboek kerkelijk informatiebeheer bundelen we al deze kennis van professionals en ervaringen uit diverse gemeenten in een digitale kennisbank. Als kerkelijke functionaris of vrijwilliger vind je er pasklare antwoorden die zijn toegesneden op de praktijk. Volledig kosteloos. Zo hoef je als scriba, secretaris of archivaris niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Vind je niet het antwoord dat je zoekt of is je vraag ingewikkelder? Dan brengen we je graag in contact met één van onze archiefconsulenten.

Voor nu en voor later
Het Handboek wordt beheerd vanuit de Stichting Kerkelijk Informatiebeheer. Dit is een particulier initiatief dat wordt gedragen door vrijwilligers. Als stichting voelen we ons verantwoordelijk om kerkelijk archief- en informatiebeheer in Nederland te ondersteunen. Honderden jaren heeft de kerk goed voor haar archieven gezorgd. Wat zou het jammer zijn als er gaten vallen in die belangrijke historie. Kerkelijke informatie is het waard goed bewaard te blijven! In de eerste plaats voor nu, zodat je je kunt verantwoorden als dat nodig mocht zijn. Maar zeker ook voor later, zodat volgende generaties van ons kerk-zijn kunnen leren.

Over de stichting

Algemeen
De stichting heet: Stichting Kerkelijk Informatiebeheer.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70616426.

Bestuur
Fred van Lieburg, voorzitter
Timo van Houdt, penningmeester
Anthony van der Wulp, secretaris

Redactie
Anthony van der Wulp
Fred van Lieburg
Niels van Driel

Raad van Advies
Gert van Klinken
Leo Mietus
Wiljan Puttenstein

Het doel van de stichting is:

a. het verzamelen, ontsluiten en toepassen van kennis over kerkelijk informatiebeheer;
b. het bijdragen aan de vorming en instandhouding van kerkelijke archieven in een digitaal tijdperk, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het aanbieden en actueel houden van het Handboek kerkelijk informatiebeheer;
b. het adviseren van plaatselijke kerkelijke gemeenten op het gebied van archief- en informatiebeheer; en
c. het organiseren van evenementen op het gebied van kerkelijk archief- en informatiebeheer.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Download de statuten

19 november 2019
Wegens meer belangstelling wordt de bijeenkomst van 5 november herhaald in Nieuwerkerk (Zeeland).

5 november 2019
Halfjaarlijkse regionale voorlichtingsavond over kerkelijk archief- en informatiebeheer in Grijpskerke (Zeeland) i.s.m. VKB Delta.

25 juni 2019
De voormalig archiefconsulenten van de PKN waren uitgenodigd voor een bijeenkomst in Ede. Besproken en besloten is dat diegenen die daar belangstelling voor hebben namens de SKI als archiefadviseurs beschikbaar zijn voor kerken. Daarnaast zal uitbreiding van het netwerk van archiefadviseurs plaatsvinden vanaf het najaar van 2019.

30 maart 2019
Wegens grote belangstelling wordt het symposium van 9 februari herhaald.

9 februari 2019
De SKI treedt naar buiten tijdens het symposium Van papier tot pixel: de transitie van kerkelijk archiefbeheer.
Lancering van een summiere 0.1-versie van het handboek en start van de ontwikkeling van versie 1.0.

27 juni 2018
De CPA besluit zichzelf op te heffen en de activiteiten over te dragen aan SKI.

21 juni 2018
De PKN neemt afscheid van haar archiefconsulenten en draagt ze over aan SKI.

12 januari 2018
Stichting Kerkelijk Informatiebeheer (SKI) opgericht in Dordrecht.

17 mei 2017
Start werving medewerkers.

Beloningsbeleid
Bestuurs-, redactie- en raad van adviesleden ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen. Alleen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

Bankrekeningnummer
NL29RABO0327350768 t.n.v. Stichting Kerkelijk Informatiebeheer te Dordrecht

Fiscaal nummer
8583.95.824

Archiveren?

Waarom moeten de archieven van de kerk goed bewaard worden?

Lees hierover in het handboek